خانه / پارامترهای هفته گذشته / آمار مجموع بارش ایستگاههای هواشناسی استان گلستان از ساعت 30 /6 صبح روز سه شنبه 27/09/97 لغایت 30/6 صبح روز چهارشنبه مورخ 28/09/97

آمار مجموع بارش ایستگاههای هواشناسی استان گلستان از ساعت 30 /6 صبح روز سه شنبه 27/09/97 لغایت 30/6 صبح روز چهارشنبه مورخ 28/09/97

بررسی مجدد

میزان بارش ایستگاههای هواشناسی استان صبح شنبه مورخ 98/7/6 لغایت صبح یکشنبه مورخ 98/7/7

چاپ/خروجی صفحه