خانه / پارامترهای هفته گذشته / آمار مجموع بارش ایستگاههای هواشناسی استان گلستان از ساعت ۳۰ /۶ صبح روز سه شنبه ۲۷/۰۹/۹۷ لغایت ۳۰/۶ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۰۹/۹۷

آمار مجموع بارش ایستگاههای هواشناسی استان گلستان از ساعت ۳۰ /۶ صبح روز سه شنبه ۲۷/۰۹/۹۷ لغایت ۳۰/۶ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۰۹/۹۷

بررسی مجدد

جلسه دیسکاشن کشاورزی ۹۸/۰۷/۱۰

چاپ/خروجی صفحه