خانه / اداره تحقیقات / طرح های پژوهشی

طرح های پژوهشی

سال اجرا

کارفرما

مجری

عنوان

ردیف
1385 جهاد کشاورزی هواشناسی گلستان (همکاری در طرح)

ارزیابی اثربخشی اطلاعات هواشناسی از دیدگاه کشاورزان استان

1
1390 هواشناسی گلستان هواشناسی گلستان

مدلسازی تغییرات بارش با ارتفاع و پهنه بندی آن با GIS در استان گلستان

2
1391 هواشناسی گلستان پژوهشگاه هواشناسی

نقش بارش و ارتفاع در تعیین مناطق مساعد برای کشت گندم دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مورد مطالعه: استان گلستان)

3
1392 هواشناسی گلستان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

پهنه بندی خطر آتش سوزی در جنگل های استان گلستان با استفاده از GIS

4
1393 هواشناسی گلستان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

پیش بینی خشکسالی های استان گلستان در سه دهه آینده با بررسی عدم قطعیت مدل های گردش عمومی جو

5
1395 هواشناسی گلستان پژوهشگاه هواشناسی

مدلسازی رگرسیونی دما با استفاده از مشخصات جغرافیایی در استان گلستان

6
1395 هواشناسی گلستان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

شناسایی پهنه­های مناسب کشت گندم دیم بر اساس ویژگی­های اقلیمی و قابلیت اراضی(مطالعه موردی: استان گلستان)

7