خانه / اداره پایش

اداره پایش

شرح وظايف رئیس شبكه پايش هواشناسي
 • نظارت بر حسن انجام وظايف وعملكرد ديدبانان و پيگيري اشكالات مربوط به كدها و روشهاي ديدباني.
 • كنترل كمي و كيفي گزارشهاي ارسالي از ايستگاهها بعد از ارسال به سيستم سوئيچ.
 • كنترل دقيق دفاتر الكترونيكي و اعلام و تصحيح اشكالات ديدباني قبل از انجام بايگاني .
 • انتقال و توزيع دستورالعمل هاي دريافتي از سازمان مركزي به ادارات تحت پوشش و نظارت بر اجراي صحيح آنها .
 • پاسخگوئي به مكاتبات اداري و ارسال فرمها و آمار مورد نياز سازمان .
 • نظارت بر انجام كشيكها ، نحوه ديدباني ، نحوه ثبت دفاتر و اجراي بخشنامه ها .
 • بازرسي مستمر از ايستگاههاي تحت پوشش و اعلام و پيگيري نقايص و اشكالات فني موجود تا حصول نتيجه مطلوب.
 • ارائه آموزش هاي مورد نياز به ديدبانان درخصوص اصلاحيه ها و دستورالعمل هاي جديد .
 • ارزيابي عملكرد ماهيانه ديدبانان و انعكاس به اداره كل شبكه .
 • توضيحات كافي و ارائه به بازديد كنندگان و مراجعين حضوري درخصوص ادارات و نحوه كار ايستگاهها.
 • نظارت بر حسن انجام كار ديدبانان در فرودگاهها و موارد مرتبط با ايمني پرواز.
 • پيگيري مشكلات و موارد رفاهي ديدبانان و نقل و انتقال آنان .
 • نظارت بر نحوه مخابره گزارشهاي جوي .
 • ارائه روشهاي ابتكاري براي افزايش دقت و ارتقاء كمي و كيفي امور مرتبط با ديدباني در ايستگاهها .
 • تعيين نيازهاي ديدباني ، ارزيابي فعاليت ايستگاهها و ديدبانان از لحاظ شرايط علمي ، فني ، عمومي ، مهارت در انجام ديدباني .
 • همكاري با صدا و سيماي مركز استان و رسانه هاي جمعي با هماهنگي مديريت استان .
 • تهيه نمودن شناسنامه جامع از شبكه ايستگاههاي استان .
 • برگزاري جلسات امور ديدباني استان با حضور رؤساي ادارات و ايستگاههاي هواشناسي استان.
 • شركت در كليه جلسات و كميسيونهاي متشكله در استانداري (درصورت دعوت) با نظر مدير كل استان .
 • نظارت بر اجراي همكاري با استانهاي همجوار جهت دريافت و ارسال گزارشهاي جوي و اعلام به سازمان مركزي در مواقع بروز نقص فني در سيستم مخابراتي يا سوئيچ استاني .
 • اعلام تغيير در Meta Data ايستگاههاي هواشناسي به ادارات كل خدمات ماشيني و فن آوری اطلاعات و اداره کل مهندسی و سیستمهای پایه سازمان .
 شرح وظايف رييس اداره هواشناسي سينوپتيك و مسئول ايستگاه سينوپتيك تكميلي
 • سرپرستي و نظارت بر حضور غياب كاركنان و شركت در كشيكهاي گردان طبق دستورالعمل و يا در مواقع ضروري .
 • كنترل كمي و كيفي اطلاعات و گزارشهاي جوي بطور دائم .
 • تهيه و كنترل كليماي ماهانه ايستگاه و اقدام فوري نسبت به مخابره آن .