خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / توصیه کمیته هواشناسی کشاورزی شماره ۳۹ مورخ ۹۷/۱۱/۲۱

توصیه کمیته هواشناسی کشاورزی شماره ۳۹ مورخ ۹۷/۱۱/۲۱

بررسی مجدد

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

چاپ/خروجی صفحه