خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیسکاشن هواشناسی کشاورزی مورخ97/08/29

جلسه دیسکاشن هواشناسی کشاورزی مورخ97/08/29

بررسی مجدد

توصیه کمیته هواشناسی کشاورزی شماره 39 مورخ 97/11/21

چاپ/خروجی صفحه