خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیسکاشن کشاورزی تاریخ ۹۹/۰۳/۱۸

جلسه دیسکاشن کشاورزی تاریخ ۹۹/۰۳/۱۸

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان روزیکشنبه۱۴۰۰/۰۸/۲۳

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize