خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیسکاشن کشاورزی شماره 18

جلسه دیسکاشن کشاورزی شماره 18

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره 44 روز چهارشنبه 98/12/14

چاپ/خروجی صفحه