خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیسکاشن کشاورزی شماره ۱۸

جلسه دیسکاشن کشاورزی شماره ۱۸

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی ۹۹/۰۴/۰۱

چاپ/خروجی صفحه