خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیسکاشن کشاورزی شماره 52 مورخ 98/01/21

جلسه دیسکاشن کشاورزی شماره 52 مورخ 98/01/21

بررسی مجدد

توصیه کمیته هواشناسی کشاورزی مورخ 98/3/22

چاپ/خروجی صفحه