خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ یکشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ یکشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی روز یکشنبه۱۴۰۰/۰۷/۱۸

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize