خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان روزیکشنبه۱۴۰۰/۰۸/۲۳

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize