خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۹۷/۱۰/۰۲

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۹۷/۱۰/۰۲

بررسی مجدد

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۹۹/۰۲/۲۸

چاپ/خروجی صفحه