خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ 98/02/08

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ 98/02/08

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره 44 روز چهارشنبه 98/12/14

چاپ/خروجی صفحه