خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۹۸/۰۶/۱۰

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۹۸/۰۶/۱۰

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی روزیکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize