خانه / پارامترهای هفته گذشته / ایستگاه اینچه برون / جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۹۸/۰۶/۲۷

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۹۸/۰۶/۲۷

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان روز چهارشنبه۲۱/۰۷/۱۴۰۰

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize