خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۹۹/۰۷/۲۷

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۹۹/۰۷/۲۷

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان روز چهارشنبه۲۱/۰۷/۱۴۰۰

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize