خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ۹۸/۰۷/۱۴

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ۹۸/۰۷/۱۴

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان روزیکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize