خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیسکاشن کشاورزی 61

جلسه دیسکاشن کشاورزی 61

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره 44 روز چهارشنبه 98/12/14

چاپ/خروجی صفحه