خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیسکاشن کشاورزی 61

جلسه دیسکاشن کشاورزی 61

بررسی مجدد

توصیه کمیته هواشناسی کشاورزی مورخ 98/6/20

چاپ/خروجی صفحه