خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی 98/12/28

جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی 98/12/28

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره 42 روز یکشنبه11/12/1398

چاپ/خروجی صفحه