خانه / اخبار / حضورمدیرکل دفتربازرسی،مدیریت عملکردوحقوق شهروندان وزارت راه وشهرسازی در هواشناسی

حضورمدیرکل دفتربازرسی،مدیریت عملکردوحقوق شهروندان وزارت راه وشهرسازی در هواشناسی

حضورمدیرکل دفتربازرسی،مدیریت عملکردوحقوق شهروندان وزارت راه وشهرسازی در هواشناسی

علی بخش رستمی مدیرکل دفتربازرسی،مدیریت عملکردوحقوق شهروندان وزارت راه وشهرسازی به منظور شرکت در جلسه شورای هماهنگی امورراه وشهرسازی در هواشناسی استان گلستان حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، در این جلسه که اعضای  شورای هماهنگی امورراه وشهرسازی استان شامل مدیران کل هواشناسی، راه وشهرسازی،فرودگاهها،بنادرو کشتیرانی، راه آهن،راهداری و حمل ونقل،بنیادمسکن،آزمایشگاه آب وخاک،شرکت توسعه زیرساختها،امورشعب بانک مسکن،هواپیمایی هما به همراه معاونین حضور داشتند، در ابتدا نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی استان ضمن تبریک ایام الله دهه فجرو خیر مقدم به حضارگفت:

مهمترین وظیفه هواشناسی پایش،پردازش وارائه پیش بینی های روزانه وهمینطور دربازه های مختلف زمانی و اطلاع رسانی بهنگام است ودرصورت نیاز اطلاع رسانی ها در شرایط خاص برای حفاظت از جان و مال مردم بصورت اطلاعیه و اخطاریه های جوی انجام میگیردو هواشناسی استان تاکنون توانسته است با خدمات رسانی بهینه این امر را بصورت شایسته انجام دهد.

وی افزود:مهمترین نیاز استان در این راستانداشتن رادار هواشناسی است که اقدامات لازم دراین خصوص نیز در حال انجام بوده ودرصورت تحقق این امر با توجه به حادثه خیز بودن استان خسارات ناشی از مخاطرات آب و هوایی به حداقل ممکن خواهد رسید.

در ادامه رستمی مدیرکل دفتربازرسی،مدیریت عملکردوحقوق شهروندان وزارت راه وشهرسازی نیز با توجه به محوریت فعالیتهای کشاورزی دراستان گفت: گلستان نقش مهمی در تامین غلات کشور داشته و در عین حال و سرویس دهی در ابعاد مختلف به هم استانی های عزیز خدمات رسان به مسافران وگردشگران وزائرین به بارگاه امام رضا و مشهد مقدس نیز هستیم.

رستمی با اشاره به آمار ادارات کل تابعه وزارت راه و شهرسازی افزود:ایجادهرگونه توسعه در کشور نیاز به اطلاعات هواشناسی دارد و مجموعه فعالیت های ما در بخش های مختلف حمل ونقل،زیرساخت و… ضمن تولیددانش،کنترل وچک نمودن کارکردها را نیز به عهده داریم.

سپس هریک از اعضای شورای هماهنگی فعالیت های حوزه کاری خودرا ارائه نمودند ودرپایان دبیر حوزه ارزیابی و عملکرد هواشناسی استان با بیان اینکه برش استانی برنامه اصلاح نظام اداری بخصوص در شاخص های اختصاصی، تشکیل کمیته های پنجگانه و کارگروه توسعه مدیریت طی سال ،اجراو تهیه مستندات موردنیازدرارزیابی شاخص های عمومی تهیه شده، به برگزاری دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی در نظام اداری در هواشناسی استان و همینطور کسب رتبه های برترهواشناسی استان طی سه سال متوالی در جشنواره شهید رجایی اشاره نمودوخواستارتسریع درروندارسال تاییدیه اهداف کمی شاخص های ستاره دار از سازمان اداری واستخدامی کشورجهت تعیین تکلیف استانهادرراستای اجراو مستندسازی برنامه هاشد.

بررسی مجدد

جذب ۲۰۲ نیرو در سازمان هواشناسی کشور

چاپ/خروجی صفحهجذب ۲۰۲ نیرو در سازمان هواشناسی کشور معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان هواشناسی …