خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه دیسکاشن کشاورزی شماره ۷۴ مورخ ۹۸/۰۴/۰۹

صورتجلسه دیسکاشن کشاورزی شماره ۷۴ مورخ ۹۸/۰۴/۰۹

بررسی مجدد

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

چاپ/خروجی صفحه