خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان روز چهارشنبه ۲۴/۰۶/۱۴۰۰

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان روز چهارشنبه ۲۴/۰۶/۱۴۰۰

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی روزیکشنبه۳۰/۰۸/۱۴۰۰

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize