خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان روز چهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان روز چهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان روزیکشنبه۱۴۰۰/۰۸/۲۳

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize