خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره۶۵روزچهارشنبه ۰۷/۰۳/۱۳۹۹

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره۶۵روزچهارشنبه ۰۷/۰۳/۱۳۹۹

بررسی مجدد

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ یکشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

چاپ/خروجی صفحه