خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره ۴۲ روز یکشنبه۱۱/۱۲/۱۳۹۸

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره ۴۲ روز یکشنبه۱۱/۱۲/۱۳۹۸

بررسی مجدد

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ یکشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

چاپ/خروجی صفحه