خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی شماره ۵ تاریخ۱۷ /۹۸/۰۷

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی شماره ۵ تاریخ۱۷ /۹۸/۰۷

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان روز چهارشنبه ۲۴/۰۶/۱۴۰۰

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize