خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه میته هواشناسی استان گلستان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

صورتجلسه میته هواشناسی استان گلستان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان روزچهارشنبه ۲۳/۰۴/۱۴۰۰ سال زراعی ۱۴۰۰–۱۳۹۹

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize