خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

صورتجلسه کمیته هواشناسی چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

بررسی مجدد

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ یکشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

چاپ/خروجی صفحه