خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی شماره ۴۲

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی شماره ۴۲

بررسی مجدد

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ یکشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

چاپ/خروجی صفحه