خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی شماره 42

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی شماره 42

بررسی مجدد

کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره 47 روز یکشنبه 1398/12/25

چاپ/خروجی صفحه