خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

بررسی مجدد

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۹۹/۰۶/۲۶

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize