خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی مورخ۱۴۰/۰۱/۲۹

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی مورخ۱۴۰/۰۱/۲۹

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره روز چهارشنبه ۱۷/۰۶/۱۴۰۰

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize