خانه / پارامترهای هفته گذشته / ایستگاه اینچه برون / صورت جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۹۷/۱۰/۲۶

صورت جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۹۷/۱۰/۲۶

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی ۹۹/۰۴/۰۱

چاپ/خروجی صفحه