خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورت جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ 98/03/08

صورت جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ 98/03/08

بررسی مجدد

کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره 47 روز یکشنبه 1398/12/25

چاپ/خروجی صفحه