خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورت جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی شماره 48 مورخ97/12/22

صورت جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی شماره 48 مورخ97/12/22

بررسی مجدد

توصیه کمیته هواشناسی کشاورزی مورخ 98/6/20

چاپ/خروجی صفحه