خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورت جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی شماره ۴۸ مورخ۹۷/۱۲/۲۲

صورت جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی شماره ۴۸ مورخ۹۷/۱۲/۲۲

بررسی مجدد

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۹۹/۰۲/۲۸

چاپ/خروجی صفحه