خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورت جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی شماره 48 مورخ97/12/22

صورت جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی شماره 48 مورخ97/12/22

بررسی مجدد

جلسه دیسکاشن کشاورزی شماره 78 مورخ 98/04/22

چاپ/خروجی صفحه