خانه / پارامترهای هفته گذشته / مجموع بارش ایستگاههای هواشناسی استان از روز شنبه لغایت روز یکشنبه مورخ 97/8/6

مجموع بارش ایستگاههای هواشناسی استان از روز شنبه لغایت روز یکشنبه مورخ 97/8/6

بررسی مجدد

توصیه کمیته هواشناسی کشاورزی مورخ 97/11/10

چاپ/خروجی صفحه