خانه / پارامترهای هفته گذشته / میزان بارش ایستگاههای هواشناسی استان مورخ ۹ و ۱۰ شهریور سال ۱۳۹۸

میزان بارش ایستگاههای هواشناسی استان مورخ ۹ و ۱۰ شهریور سال ۱۳۹۸

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی ۹۹/۰۴/۰۴

چاپ/خروجی صفحه ;hak

Font Resize