خانه / پارامترهای هفته گذشته / میزان بارش ایستگاههای هواشناسی استان از تاریخ 20 مهر لغایت 22 مهر

میزان بارش ایستگاههای هواشناسی استان از تاریخ 20 مهر لغایت 22 مهر

بررسی مجدد

میزان بارش ایستگاههای هواشناسی استان صبح شنبه مورخ 98/7/6 لغایت صبح یکشنبه مورخ 98/7/7

چاپ/خروجی صفحه