خانه / پارامترهای هفته گذشته / میزان بارش ایستگاههای هواشناسی استان از تاریخ 97/11/14 لغایت 97/11/16

میزان بارش ایستگاههای هواشناسی استان از تاریخ 97/11/14 لغایت 97/11/16

بررسی مجدد

میزان بارش های ایستگاههای هواشناسی استان صبح روز دوشنبه 97/11/22 لغایت صبح روز سه شنبه 97/11/23

چاپ/خروجی صفحه