خانه / پارامترهای هفته گذشته / میزان بارش ایستگاههای هواشناسی استان از صبح روز جمعه مورخ 98/02/27 لغایت صبح روز شنبه مورخ 98/02/28

میزان بارش ایستگاههای هواشناسی استان از صبح روز جمعه مورخ 98/02/27 لغایت صبح روز شنبه مورخ 98/02/28

بررسی مجدد

میزان بارش ایستگاههای هواشناسی استان مورخ 98/02/01 لغایت 98/02/04

چاپ/خروجی صفحه