خانه / پارامترهای هفته گذشته / میزان بارش ایستگاه هواشناسی از صبح دوشنبه 28 آبان لغایت صبح سه شنبه 29 آبان

میزان بارش ایستگاه هواشناسی از صبح دوشنبه 28 آبان لغایت صبح سه شنبه 29 آبان

بررسی مجدد

توصیه کمیته هواشناسی کشاورزی مورخ 97/11/10

چاپ/خروجی صفحه