خانه / اطلاعیه و اخطاریه دریایی / هشدار دریایی سطح زرد شماره ۳۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۵

هشدار دریایی سطح زرد شماره ۳۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۵

بررسی مجدد

هشدار زرد دریایی شمار۵ مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

چاپ/خروجی صفحه