خانه / اطلاعیه و اخطاریه دریایی / هشدار دریایی سطح زرد شماره ۳۳ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

هشدار دریایی سطح زرد شماره ۳۳ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

بررسی مجدد

هشدار زرد دریایی شمار۵ مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

چاپ/خروجی صفحه