خانه / اخبار / کاهش میزان ماندگاری برف علیرغم افزیش سطح پوشش برف (در مقدار بیشینه) در استان نسبت به سال زراعی گذشته و بلند مدت

کاهش میزان ماندگاری برف علیرغم افزیش سطح پوشش برف (در مقدار بیشینه) در استان نسبت به سال زراعی گذشته و بلند مدت

کاهش میزان ماندگاری برف علیرغم افزیش سطح پوشش برف (در مقدار بیشینه) در استان نسبت به سال زراعی گذشته و بلند مدت

نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی استان گلستان در گفتگویی از کاهش میزان ماندگاری برف علیرغم افزیش سطح پوشش برف (در مقدار بیشینه) در استان نسبت به سال زراعی گذشته و بلند مدت آماری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، داداشی در این گفتگو در تحلیلی از وضعیت برف استان در سال زراعی جاری و مقایسه آن با دوره بلند مدت آماری گفت: در استان گلستان معمولا ریزش برف هر ساله در اواسط آبان ماه رخ می دهد و از سوی دیگر در اواخر فروردین ذوب برف اتفاق می افتد. نتایج بدست آمده از پردازش تصاویر ماهواره ای نشان داد که میانگین سطح پوشش برف در سطح استان در سال زراعی جاری به میزان ۴ درصد نسبت به سال قبل (۱۳۹۸) کاهش و به میزان ۵۴ درصد نسبت به میانگین بلند مدت افزایش داشته است (جدول ۱).

نوسان نسبت به بلند مدت نوسان نسبت به سال قبل میانگین پوشش برف ( کیلومتر مربع  )  ماه ردیف
درصد مقدار درصد مقدار بلند مدت سال ۹۸ سال ۹۹
-۶۱ -۲۰ -۸۷ -۸۷ ۳۳ ۱۰۰ ۱۳ آبان ۱۳۹۹ ۱
۱۷۸ ۱۶۰۰ ۶۷ ۱۰۰۰ ۹۰۰ ۱۵۰۰ ۲۵۰ آذر ۱۳۹۹ ۲
۱۳۳ ۲۰۰۰ ۲۵۰ ۲۵۰۰ ۱۵۰۰ ۱۰۰۰ ۳۵۰۰ دی ۱۳۹۹ ۳
-۳۲ -۷۳۰ -۶۶ -۳۰۳۰ ۲۳۰۰ ۴۶۰۰ ۱۵۷۰ بهمن ۱۳۹۹ ۴
۲۹ ۲۰۵ -۳۰ -۳۹۵ ۷۰۰ ۱۳۰۰ ۹۰۵ اسفند ۱۳۹۹ ۵
۱۸ ۵۵ -۴۹ -۳۴۵ ۳۰۰ ۷۰۰ ۳۵۵ فروردین ۱۴۰۰ ۶
۵۴ ۳۱۱۰ -۳۵۷ ۵۷۳۳ ۹۲۰۰ ۸۸۴۳ مجموع
جدول ۱: نوسانات میانگین پوشش برف در استان گلستان

وی در ادامه افزود: از لحاظ بیشینه سطح پوشش برف، سال زراعی جاری ۸۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش را نشان داد که بیشترین میزان پوشش برف در بهمن ماه به میزان ۱۱۰۰۰ کیلومتر مربع اتفاق افتاد که این میزان برای سال قبل در حدود ۷۳۰۰ کیلومتر مربع می باشد. نکته قابل توجه اینکه این میزان افزایش سطح پوشش برف بیشتر در مناطق شمالی استان که منطقه ای خشک و نیمه خشک می باشد اتفاق افتاده است ( جدول ۲).

نوسان نسبت به سال قبل بیشینه پوشش برف ( کیلومتر مربع  )  ماه

ردیف

درصد مقدار سال ۹۸ سال ۹۹
۷۴- ۱۶۸۰- ۲۲۸۰ ۶۰۰ آبان ۱۳۹۹

۱

۸۶ ۳۰۰۰ ۳۵۰۰ ۶۵۰۰ آذر ۱۳۹۹ ۲
۱۶۴ ۶۴۰۰ ۳۹۰۰ ۱۰۳۰۰ دی ۱۳۹۹ ۳
۵۱ ۳۷۰۰ ۷۳۰۰ ۱۱۰۰۰ بهمن ۱۳۹۹ ۴
۱۶۲ ۶۶۵۰ ۴۱۰۰ ۱۰۷۵۰ اسفند ۱۳۹۹ ۵
۴۵ ۷۵۰ ۱۶۵۰ ۲۴۰۰ فروردین ۱۴۰۰ ۶
۸۳ ۱۸۸۲۰ ۲۲۷۳۰ ۴۱۵۵۰ مجموع

جدول ۲: نوسانات بیشینه پوشش برف در استان گلستان

مدیر کل هواشناسی استان در پایان گفت: در نهایت کمینه سطح پوشش برف استان در سال زراعی جاری به میزان ۴۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش را نشان داد. که اینطور می توان نتیجه گرفت که علیرغم افزیش سطح پوشش برف (در مقدار بیشینه) در استان نسبت به سال زراعی گذشته و بلند مدت میزان ماندگاری برف کاهش یافته است ( جدول ۳).

نوسان نسبت به سال قبل کمینه پوشش برف ( کیلومتر مربع  )  ماه ردیف
درصد مقدار سال ۹۸ سال ۹۹
آبان ۱۳۹۹ ۱
۶۰- ۴۲۰- ۷۰۰ ۲۸۰ آذر ۱۳۹۹ ۲
۴۴ ۲۵۰ ۵۷۰ ۸۲۰ دی ۱۳۹۹ ۳
۷۵- ۷۳۵- ۹۷۵ ۲۴۰ بهمن ۱۳۹۹ ۴
۳۱- ۹۰- ۲۹۰ ۲۰۰ اسفند ۱۳۹۹ ۵
۹۵- ۱۶۲- ۱۷۰ ۸ فروردین ۱۴۰۰ ۶
۴۳- ۱۱۵۷- ۲۷۰۵ ۱۵۴۸ مجموع

جدول  ۳: نوسانات ;کمینه پوشش برف در استان گلستان

بررسی مجدد

کسب رتبه اول هواشناسی استان گلستان در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹

چاپ/خروجی صفحه✅ کسب رتبه اول هواشناسی استان گلستان در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ ✅ با …

Font Resize