خانه / مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی – گروه پژوهشی هواشناسی کشاورزی

مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی – گروه پژوهشی هواشناسی کشاورزی

* مطالعه خشکسالی، سرمازدگی و یخبندان
* محاسبه و برآورد نیاز آبی گیاهان
* مطالعه در راستای استفاده بهینه از جنگل ها، مراتع و احیای آن ها
* تعیین زمان‌های مناسب کاشت، برداشت و سایر عملیات زراعی
* تعیین‌زمان مناسب برای مبارزه طبیعی با آفات نباتی و کنترل آن ها
* مطالعه در راستای استفاده بهینه از کودها، سموم و هورمون های گیاهی

دیدگاهتان را بنویسید

Font Resize