خانه / تحقیقات / طرح های پژوهشی

طرح های پژوهشی

جلسه دیسکاشن کشاورزی ۹۸/۰۹/۱۷

ادامه مطلب »

جلسه دیسکاشن کشاورزی ۹۸/۰۷/۱۰

ادامه مطلب »

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۹۸/۰۶/۲۷

ادامه مطلب »

جلسه دیسکاشن مورخ ۹۸/۰۶/۲۴

ادامه مطلب »

پیش بینی ۶ روزه تاریخ ۹۸/۳/۱۴

ادامه مطلب »

توصیه هواشناسی کشاورزی ۹۷/۱۲/۰۸مورخ

ادامه مطلب »

صورتجلسه کمیته هواشناسی مورخ ۹۷/۱۲/۰۱

ادامه مطلب »

میزان بارش های ایستگاههای هواشناسی استان صبح روز دوشنبه ۹۷/۱۱/۲۲ لغایت صبح روز سه شنبه ۹۷/۱۱/۲۳

ادامه مطلب »

توصیه کمیته هواشناسی کشاورزی مورخ ۹۷/۱۱/۱۰

ادامه مطلب »

صورت جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۹۷/۱۰/۲۶

ادامه مطلب »