خانه / چکیده مقالات هواشناسی

چکیده مقالات هواشناسی

چکیده مقالات تهیه شده در اداره کل هواشناسی گلستان :

لیست فعالیت های پژوهشی در اداره کل هواشناسی استان گلستان

1-طرح های پژوهشی

سال اجرا کارفرما مجری عنوان ردیف
1385 جهاد کشاورزی هواشناسی گلستان (همکاری در طرح) ارزیابی اثربخشی اطلاعات هواشناسی از دیدگاه کشاورزان استان 1
1390 هواشناسی گلستان هواشناسی گلستان مدلسازی تغییرات بارش با ارتفاع و پهنه بندی آن با GIS در استان گلستان 2
1391 هواشناسی گلستان پژوهشگاه هواشناسی نقش بارش و ارتفاع در تعیین مناطق مساعد برای کشت گندم دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مورد مطالعه: استان گلستان) 3
1392 هواشناسی گلستان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان پهنه بندی خطر آتش سوزی در جنگل های استان گلستان با استفاده از GIS 4
1393 هواشناسی گلستان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان پیش بینی خشکسالی های استان گلستان در سه دهه آینده با بررسی عدم قطعیت مدل های گردش عمومی جو 5
1395 هواشناسی گلستان پژوهشگاه هواشناسی مدلسازی رگرسیونی دما با استفاده از مشخصات جغرافیایی در استان گلستان 6
1395 هواشناسی گلستان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان شناسایی پهنه­های مناسب کشت گندم دیم بر اساس ویژگی­های اقلیمی و قابلیت اراضی(مطالعه موردی: استان گلستان) 7

2-مقالات چاپ شده در مجلات

سال انتشار مجله نویسنده عنوان   ردیف
1382 مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دکتر محبوبی

محمود محمدقلی پور

عوامل محدود کننده اثربخشی پیش بینی های هواشناسی از دیدگاه کشاورزان گلستان 1
2010 ISC بهرام قلی زاده Optimizing and economical assessment of the utilization of photovoltaic systems in residential buildings: the case of sari station, northern of Iran (ISC 2012) 2
1389 مجله علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی جغرافیایی محمد کردجزی

امیر حسین مشکواتی

ایمان بابائیان

بررسی و ارزیابی مدل Lars-WG در مدلسازی داده های هواشناسی استان گلستان در دوره 2039-2010 3
1390 مجله علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه بهلول علیجانی

پیمان محمودی

عبدالجبار چوگان

مرتضی بیشه نیاسر

بررسی ساختار تداوم دو وضعیتی بارش های سالانه جنوب ایران با استفاده از مدل وضعیت نهان زنجیره ی مارکوف 4
1391 مجله علمی پژوهشی پژوهش های اقلیم شناسی بهلول علیجانی

پیمان محمودی

عبدالجبار چوگان

بررسی روند تغییرات بارش های سالانه و فصلی ایران با استفاده از روش ناپارامتریک ((برآورد کننده شیب سنس)) 5
2012 ISI

(Archives Des Sciences)

بهرام قلی زاده

 

Assessment Climate Change Of Mazandaran Province (Iran) Using

Geostatistical Methods (ISI 2012)

6
2012 ISC

(International Journal of Agriculture and Crop Sciences)

بهرام قلی زاده Economic analysis of using of wind energy,

Case study: Baladeh city, North of Iran ( (ISC 2012

7
1392 مجله علمی پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست سعادت اسفندیاری، امان محمد کمالی و سعید باقری تاثیر عوامل هواشناسی روی غلظت دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن و ازون تهران 8
1395 مجله علمی پژوهشی تحقیقات منابع آب ایران کامی کابوسی، محمد کردجزی بررسی اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای هواشناسی و خشکسالی استان گلستان 9
1396 پذیرش جهت چاپ، مجله علمی پژوهشی زراعت دیم ایران کامی کابوسی، عثمان مجیدی پهنه بندی تاریخ های کاشت و برداشت و طول مراحل رشد گندم دیم استان گلستان بر اساس تحلیل بارش و دما 10
1396 پذیرش جهت چاپ، بوم شناختی کشاورزی کامی کابوسی، عثمان مجیدی پهنه بندی زراعی- بوم شناختی کشت گندم دیم استان گلستان بر اساس ویژگیهای هواشناسی، زراعی، خاک و اراضی 11

پایان نامه های همکاران هواشناسی گلستان

سال دانشگاه مقطع نویسنده عنوان ردیف
1389 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران کارشناسی ارشد محمد کردجزی بررسی تغییر اقلیم در دوره 2039-2010 در استان گلستان 1
1389 دانشگاه آزاد واحد بجنورد کارشناسی ارشد حسین شاکری بررسی اثرات متقابل تنش خشکی و سموم تریازول بر خصوصیات مرفولوژیک ژئوتیپهای جدید گندم در استان گلستان 2
1390 دانشاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دکتری نبی خلیلی اقدم مطالعه قدرت بذر و قابلیت انبارداری بذر سویا: تاثیر شرایط محیطی، اهمیت در واکنش، تنش و ارتباط با سبز در مزرعه و عملکرد. 3
1392 دانشگاه آزاد واحد تهران شمال کارشناسی ارشد محمد رضا رحمان نیا ارزیابی خشکسالی استان گلستان با استفاده از مدل Lars-WG و خروجی مدل گردش عمومی جو (HadCM3) در دوره 30 سال آینده 4
1392 دانشگاه آزاد واحد تهران شمال کارشناسی ارشد مهدی جاوردی مطالعه اقیمی زمان شروع، خاتمه و تداوم آستانه های دمایی گیاهان راهبردی در استان گلستان (2010-1996) 5
1390 دانشگاه آزاد واحد بجنورد کارشناسی ارشد مریم نیکزادفر بررسی مقدار کود ازته بر رشد، عملکرد و اجزائ عملکرد پنبه رقم سپید 6
1391 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کارشناسی ارشد امان محمد کمالی بررسی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم دیم در استان گلستان با استفاده از مدل داده ساز هواشناسی Lars-WG 7
1390 دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی کارشناسی ارشد طاهره روحانی ارائه مدل پیش بینی کمینه دما با استفاده از شبکه های عصبی مطالعه موردی ایستگاه هاشم آباد گرگان 8
1391 دانشگاه آزاد چالوس کارشناسی ارشد عطیه امین زاده بررسی توزیع سرطان در اقلیم های مختلف استان گلستان 9
1391 دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول کارشناسی ارشد سید علی طباطبایی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی کارکنان سازمان هواشناسی استان های گلستان و مازندران 10
1391 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران کارشناسی ارشد سمیه ملاحی بررسی اثرات دمای سطحی آب دریای عرب و دریای عمان بر روی بارش های جنوب شرق کشور 11
1392 دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول کارشناسی ارشد هابیل اکبری بررسی رابطه بین عوامل انسانی و بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در کارکنان هواشناسی گلستان 12
1392 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری کارشناسی ارشد عبدلجبار ملاعرازی براورد عملکرد گندم دیم با استفاده از شبکه عصبی و رگرسیون چند متغیره 13
96-1395 دانشگاه آزاد ساری کارشناسی ارشد حوریه بیگی زمان بندی بهینه وظایف در محیط رایانش 14
96-1395 دانشگاه اصفهان دکتری پرویز پنجه کوبی پیش بینی بارش های سیل آسا به کمک واکاوی تصاویر رادار هواشناسی، مطالعه موردی حوزه گرگانرود 15

مقالات ارائه شده در همایش ها

سال ارائه عنوان همایش نویسنده عنوان ردیف
1381 موسسه پنبه محمود محمد قلی پور نقش هواشناسی در توسعه کشاورزی 1
1381 برنامه عمران سازمان ملل و استانداری گلستان محمود محمد قلی پور

امان محمد کمالی

نقش پیش بینی وقوع سیل در مقابله و کاهش اثرات آن 2
1383 آشنایی با سیستمهای آب سنجی و هواشناسی دانشگاه تربیت مدرس محمود محمد قلی پور نقش سیستم هشدار سیل در کاهش خسارات آن 3
2010  

Climate change challenges for developing countries-bijing-chaina

 

 

Kordjazi, M Babaeian, I Meshkati, a

 

 

Study on the climate change in Golestan province for the period 2010-2039 4
1390 اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم- کرج محمد کردجزی

ایمان بابائیان

امیر حسین مشکواتی

بررسی تغییر اقلیم استان گلستان در دوره 2039-2010 با استفاده از سناریوهای مختلف مدل HadCM3

 

5
1390 اولین کنفرانس بین المللی آتش سوزی در عرصه منابع طبیعی-گرگان محمد کردجزی

عبدالجبار ملاعرازی

محمد رضا رحما ن نیا

سعید باقری

بررسی همدیدی و آماری آتش سوزی جنگل های استان گلستان در پاییز 1389 6
1390 سیزدهمین همایش صنایع دریایی جزیره کیش بهرام قلی زاده

عبدلجبارچوگان

پتانسیل سنجی انرژی باد جهت نصب توربین های بادی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد بهشهر 7
1390 سومين كنفرانس بهينه سازي مصرف انر‍ژي، تهران بهرام قلی زاده

محمد رضا رضوی

An evaluation of wind energy potential at Hezarkanian, west of Iran 8
1390 همایش مهدی جاوردی ارائه معادله تجربی برای برآورد ET واقعی در شرایط استفاده از آب شور 9
1391 سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم وگاهشناسی درختی- ساری عبدالجبار چوگان نبی خلیلی اقدم تحلیل و پیش بینی خشکسالی با استفاده از زنجیره مارکوف در استان گلستان 10
1391 سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم وگاهشناسی درختی- ساری نبی خلیلی اقدم مریم نیکزاد فر عبدالجبار چوگان پایش انواع یخبندان و احتمال بازگشت آن در استان گلستان 11
1391 همایش- در حال داوری بهرام قلی زاده پیش بینی عملکرد محصول مرکبات در استان مازندران با استفاده از فاکتورهای اقلیمی 12
1391 سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم وگاهشناسی درختی- ساری طاهره روحانی پیش بینی دمای کمینه گرگان با استفاده از شبکه عصبی 13
1391 همایش هواشناسی و نیاز آبی در کشاورزی-دانشگاه تهران نیکزا دفر بررسی سطوح مختلف آب آبیاری و کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی پنبه 14
1391 همایش صنایع دریایی بهرام قلی زاده

 

ارزیابی رخداد طوفان های دریای خزر با استفاده از خروجی مدلهای عددی هواشناسی 15
چهارم بهمن ماه 1391 اولين همايش ملي تغيير اقليم و امنيت غذايي اصفهان 4-بهمن- 1391 امان محمد كمالي

غلامعلي كمالي

بهنام كامكار

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم دیم در استان گلستان با استفاده از مدل داده ساز هواشناسی Lars-WG 16
اسفند ماه

1391

اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار- تهران

 

سعادت اسفندياري امان­محمد كمالي سعيد باقري بررسي روابط بين غلظت آلاينده­هاي هوا و متغيرهاي هواشناسي در يك دوره يك ساله در تهران 17
18 و 19 ارديبهشت 92 دومين كنفرانس بين المللي مدلسازي گياه،آب، خاك و هوا دانشگاه كرمان امان محمد كمالي

غلامعلي كمالي

بهنام كامكار

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم دیم در استان گلستان با استفاده از مدل گردش عمومي جو 18
اردیبهشت 92 دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا عثمان محیدی

عبدالجبار ملا عرازی

پهنه بندی تنش گرمایی موثر بر محصولات کشاورزی در گلستان 19
3 Nov 2016 Golamreza Janbazghobadi, Rahim  Yosefizade, Aman mohammad kamali, Bahram Gholizadeh, Maryam Nikzadfar The 3rd International Conference on Geographical Sciences (ICGS2016)

 

prediction of irrigation water demand of rice in future periods using climate model outputs: case study(Amol 20
اردیبهشت 1396 اولین همایش کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی در یزد کامی کابوسی ، عثمان مجیدی بررسی روند آماری تغییرات سطح زیر کشت, عملکرد و تولید گندم در استان گلستان 21
خرداد 1396 چهارمین همایش بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در تهران کامی کابوسی، محمد کردجزی، عثمان مجیدی پهنه بندی خطر آتش سوزی در جنگل های استان گلستان بر اساس متغیرهای هواشناسی و ویژگی های اراضی 22
مهر 1396 دومین همایش ملی مدیریت منابع آب  نواحی ساحلی محمد کردجزی، نوربخش داداشی، محمد رضا رحمن نیا بررسی عوامل ایجاد پدیده گرد و غبار در استان گلستان 23
3 Nov 2016 Golamreza Janbazghobadi, Rahim  Yosefizade, Aman mohammad kamali, Bahram Gholizadeh, Maryam Nikzadfar The 3rd International Conference on Geographical Sciences (ICGS2016)

 

prediction of irrigation water demand of rice in future periods using climate model outputs: case study(Amol 24