خانه / میز خدمت

میز خدمت

 

 

عنوان خدمت

شناسه خدمت

بستر ارائه خدمت

ارائه گزارش های اقلیم شناسی خشکسالی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۰


جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

ارائه گزارش های اقلیم شناسی
در حوزه های هواشناسی ، کشاورزی ، هیدرولوژی ، اقتصادی و اجتماعی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۱


جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

پیش
بینی هواشناسی آب شناسی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۲


جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

پیش بینی هواشناسی هوانوردی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۴جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای


خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

پیش بینی هواشناسی کشاورزی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۵


134


جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

پیش بینی هواشناسی جاده ای

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۷جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

اطلاع رسانی وضع آب و هوا

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۹جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

آلودگی هوا و گرد و خاک پیش
بینی هواشناسی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۳جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

ارائه آمار و اطلاعات حاصل از
تحلیل داده های هواشناسی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۶جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

پیش بینی هواشناسی دریایی و
اقیانوس شناسی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۸جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

 

 

 

Font Resize