خانه / میز خدمت – اپلیکیشن سازمان هواشناسی گلستان

میز خدمت – اپلیکیشن سازمان هواشناسی گلستان

شرح  خدمت

فرایند انجام کار

شناسنامه خدمت

فرم های مورد نباز

پیگیری خدمت

دسترسی به خدمت

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع