خانه / میز خدمت – گزارش صدا و سیما

میز خدمت – گزارش صدا و سیما

شرح  خدمت

فرایند انجام کار

شناسنامه خدمت

فرم های مورد نباز (نیاز به فرم ندارد)

پیگیری خدمت  (تماس با مرکز پیش بینی  شماره تماس 32480230)

دسترسی به خدمت (در سازمان صدا و سیما مرکز استان گلستان موجود میباشد  )

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع