خانه /  گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی 

 گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی 

 گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی 

۱-کاربردی نمودن اطلاعات جوی وارائه خدمات هواشناسی به بخشهای دولتی و خصوصی در زمینه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و زیربنایی در سطح استان

۲- مشارکت در طرحها و پروژه های مشترک تحقیقاتی ومطالعاتی با موسسات و مراکز تحقیقاتی استان با هماهنگی ستاد مرکزی سازمان

۳-تهیه و آزمون مدل های عددی پیش بینی متناسب با کاربردهای مختلف اطلاعات وخدمات هواشناسی ، نیاز کاربران واقلیم منطقه

۴- مطالعه وتحقیق پیرامون تاثیر پدیده های جوی وتغییر اقلیم منطقه برجنبه های مختلف اقتصادی ، صنعتی ، اجتماعی ، زیر بنایی استانی

۵-همکاری در ایجاد بانک اطلاعات هواشناسی کاربردی 

Font Resize