خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیسکاشن شماره ۵۸ مورخ ۹۹/۰۲/۱۰

جلسه دیسکاشن شماره ۵۸ مورخ ۹۹/۰۲/۱۰

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان روز چهارشنبه ۲۴/۰۶/۱۴۰۰

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize